Innovatie

Innovatie is essentieel om
de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en te waarborgen voor nu en de toekomst.

Meer eigen regie en zorg in de thuissituatie 

Innovaties die we als Zilveren Kruis stimuleren
sluiten aan bij de vijf klantgroepen: 

De komende jaren staan deze klantgroepen centraal in ons inkoop- en innovatiebeleid. Daarbij richten we ons vooral op de beweging naar zorg in de thuissituatie om onze klanten zoveel mogelijk eigen regie te geven over hun behandeling en gezondheid.
Nieuwe technologie maakt behandelingen minder ingrijpend
en brengt zorg op afstand  steeds verder binnen bereik. 

• mensen met chronische ziekten

• psychische ziekten

• hart- en vaatziekten

• mensen met kanker

• ouderen 

Onze klanten geven aan dat wanneer ze zelf meer de regie hebben, zij bewuster omgaan met hun zorg en gezondheid (lees: gezonde leefstijl). Als zij zelf de grip hebben en bewuste keuzes kunnen maken, staan zij meer in hun kracht en ervaren daardoor een betere kwaliteit van leven. Een ander groot voordeel is dat klanten in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Reizen naar een ziekenhuis is bijvoorbeeld niet altijd nodig. Wanneer een behandeling beter in het dagelijkse leven kan worden ingepast, zijn patiënten zelfstandiger en flexibeler.


Onze klanten hebben echter verschillende behoeftes: sommigen doen en kunnen veel zelf, anderen willen meer hulp en ondersteuning. Daarop spelen we zoveel mogelijk in. Innovaties in de zorg dragen uiteindelijk voor beide groepen bij aan een betere gezondheid, verhogen de ervaren kwaliteit van zorg en hebben een positief effect op de betaalbaarheid van de zorg (het Triple Aim principe).


Samen maken we een goede innovatie groot

We zijn zelf niet de partij die de innovaties bedenkt, maar we willen ze wel de ruimte geven om tot bloei te komen. In deze tijd waarin het een grote uitdaging is om de zorgkosten te beheersen, zien we hoe belangrijk innovaties kunnen zijn. Iedereen die een vernieuwend of baanbrekend idee heeft, gericht op  ‘Zorg Veilig Thuis’ of de eerder genoemde klantgroepen kan deze indienen bij de Zorginnovatiedesk1. Wij denken dan graag in een vroeg stadium mee. Voor aansprekende initiatieven zijn er verschillende mogelijkheden van (financiële) ondersteuning via transformatiegelden2, stichtingen en inkoopafspraken. Een idee of initiatief: 

Deze beweging komt tot uiting
in onze meerjarenstrategie
‘Zorg Veilig Thuis’.

Financiële ondersteuning aan het ontwikkelen van een innovatie 

Op de website van Zilveren Kruis Innovatie
wordt verwezen naar drie aan Zilveren Kruis
gelieerde stichtingen: 

Deze stichtingen zijn te benaderen voor financiële ondersteuning om zorggerelateerde projecten te realiseren en te implementeren. Zij hanteren daarbij hun eigen doelstellingen en criteria die passen bij hun identiteit als zelfstandige stichting. De gemeen-schappelijke noemer van de fondsen is dat de uitkomsten van
de projecten ten goede dienen te komen aan de belangen
van de verzekerden van Zilveren Kruis.

Dit project richt zich op het verbeteren van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) door Best Practices te identificeren die positieve effecten sorteren op de patiëntenzorg. In de Taskforces EPA zijn verschillende werkwijzen en innovatieve interventies ontwikkeld en/of toegepast die de zorg bij ernstige psychische aandoeningen kunnen verbeteren. Er is een Routekaart en Keuzehulp opgeleverd waar ook gemeenten in hun

verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk herstel van de EPA patiënt hun weg in kunnen vinden en die ook door de strategisch adviseurs gemeenten gebruikt wordt in hun gesprekken met de gemeenten in ons kerngebied. Zo stimuleert de Routekaart de Juiste zorg op de Juiste plek voor onze verzekerden met een chronisch psychiatrische kwetsbaarheid.

Best Practices uit de taskforces EPA door Kenniscentrum Phrenos.

Enkele voorbeelden van door de stichtingen ondersteunde initiatieven

Een goed voorbeeld daarvan is om telemonitoring en -coaching thuis aan te bieden voor patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. De patiënt en behandelaar kunnen via de tool eenvoudig communiceren en zo nodig de behandeling aanpassen. De inzet van deze e-Health tool heeft aantoonbaar effect op het aantal ziekenhuisopnamen (-50%) en polikliniekbezoeken (-39%) en laat toename van zelfmanagement en therapietrouw zien. De patiënten constateren toegenomen kwaliteit van de zorg.  

Een tweede voorbeeld is de ontwikkeling van een zorgmodule voor telemonitoring bij (ernstige) COPD. Deze patiënten hebben een groot  risico op het onverwacht krijgen van een longaanval die vaak leiden tot acute ziekenhuisopnames. Met telemonitoring voor COPD heeft zowel de patiënt als de zorgverlener beter inzicht in de gezondheidsstatus. Patiënten hebben de mogelijkheid om 24/7 contact te zoeken met de behandelaar of behandelaars nemen bij afwijkende waarden (video)contact op met de patiënt. Samen met zorgaanbieders verkent Zilveren Kruis de invulling en uitwerking van deze zorgmodule.


Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG),

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (SGS)

Stichting Theia. 

Innovatie

Innovatie is essentieel om
de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en te waarborgen voor nu en de toekomst.

Meer eigen regie en zorg in de thuissituatie 

Innovaties die we als Zilveren Kruis stimuleren sluiten aan bij de vijf klantgroepen: 

De komende jaren staan deze klantgroepen centraal in ons inkoop- en innovatiebeleid. Daarbij richten we ons vooral op de beweging naar zorg in de thuissituatie om onze klanten zoveel mogelijk eigen regie te geven over hun behandeling en gezondheid.
Nieuwe technologie maakt behandelingen minder ingrijpend
en brengt zorg op afstand  steeds verder binnen bereik. 

• mensen met chronische ziekten

• psychische ziekten

• hart- en vaatziekten

• mensen met kanker

• ouderen 

Onze klanten geven aan dat wanneer ze zelf meer de regie hebben, zij bewuster omgaan met hun zorg en gezondheid (lees: gezonde leefstijl). Als zij zelf de grip hebben en bewuste keuzes kunnen maken, staan zij meer in hun kracht en ervaren daardoor een betere kwaliteit van leven. Een ander groot voordeel is dat klanten in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Reizen naar een ziekenhuis is bijvoorbeeld niet altijd nodig. Wanneer een behandeling beter in het dagelijkse leven kan worden ingepast, zijn patiënten zelfstandiger en flexibeler.

Onze klanten hebben echter verschillende behoeftes: sommigen doen en kunnen veel zelf, anderen willen meer hulp en ondersteuning. Daarop spelen we zoveel mogelijk in. Innovaties in de zorg dragen uiteindelijk voor beide groepen bij aan een betere gezondheid, verhogen de ervaren kwaliteit van zorg en hebben een positief effect op de betaalbaarheid van de zorg (het Triple Aim principe).


Deze beweging komt
tot uiting in onze meerjarenstrategie
‘Zorg Veilig Thuis’.

Samen maken we een goede innovatie groot

We zijn zelf niet de partij die de innovaties bedenkt, maar we willen ze wel de ruimte geven om tot bloei te komen. In deze tijd waarin het een grote uitdaging is om de zorgkosten te beheersen, zien we hoe belangrijk innovaties kunnen zijn. Iedereen die een vernieuwend of baanbrekend idee heeft, gericht op  ‘Zorg Veilig Thuis’ of de eerder genoemde klantgroepen kan deze indienen bij de Zorginnovatiedesk1. Wij denken dan graag in een vroeg stadium mee. Voor aansprekende initiatieven zijn er verschillende mogelijkheden van (financiële) ondersteuning via transformatiegelden2, stichtingen en inkoopafspraken. Een idee of initiatief: 

Een goed voorbeeld daarvan is om telemonitoring en -coaching thuis aan te bieden voor patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. De patiënt en behandelaar kunnen via de tool eenvoudig communiceren en zo nodig de behandeling aanpassen. De inzet van deze e-Health tool heeft aantoonbaar effect op het aantal ziekenhuisopnamen (-50%) en polikliniekbezoeken (-39%) en laat toename van zelfmanagement en therapietrouw zien. De patiënten constateren toegenomen kwaliteit van de zorg.  

Een tweede voorbeeld is de ontwikkeling van een zorgmodule voor telemonitoring bij (ernstige) COPD. Deze patiënten hebben een groot  risico op het onverwacht krijgen van een longaanval die vaak leiden tot acute ziekenhuis-opnames. Met telemonitoring voor COPD heeft zowel de patiënt als de zorgverlener beter inzicht in de gezondheidsstatus. Patiënten hebben de mogelijkheid om 24/7 contact te zoeken met de behandelaar of behandelaars nemen bij afwijkende waarden (video)contact op met de patiënt. Samen met zorgaanbieders verkent Zilveren Kruis de invulling en uitwerking van deze zorgmodule.


Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG),

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (SGS)

Stichting Theia. 

Financiële ondersteuning aan het ontwikkelen van een innovatie 

Op de website van Zilveren Kruis Innovatie wordt verwezen naar drie aan Zilveren Kruis
gelieerde stichtingen: 

Deze stichtingen zijn te benaderen voor financiële ondersteuning om zorg-gerelateerde projecten te realiseren en te implementeren. Zij hanteren daarbij hun eigen doelstellingen en criteria die passen bij hun identiteit als zelfstandige stichting. De gemeenschappelijke noemer van de fondsen is dat de uitkomsten van de projecten ten goede dienen te komen aan de belangen van de verzekerden van Zilveren Kruis

Enkele voorbeelden van door de stichtingen ondersteunde initiatieven

Innovatieve gepersonaliseerde preconceptiezorg gericht op kwetsbare groepen in Rotterdam

Virtual Reality Exposure (VRE) ter voorbereiding van kinderen op een operatie

Best Practices uit de taskforces EPA door Kenniscentrum Phrenos.

Dit project richt zich op het verbeteren van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) door Best Practices te identificeren die positieve effecten sorteren op de patiëntenzorg. In de Taskforces EPA zijn verschillende werkwijzen en innovatieve interventies ontwikkeld en/of toegepast die de zorg bij ernstige psychische aandoeningen kunnen verbeteren. Er is een Routekaart en Keuzehulp opgeleverd waar ook gemeenten in hun verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk herstel van de EPA patiënt hun weg in kunnen vinden en die ook door de strategisch adviseurs gemeenten gebruikt wordt in hun gesprekken met de gemeenten in ons kerngebied. Zo stimuleert de Routekaart de Juiste zorg op de Juiste plek voor onze verzekerden met een chronisch psychiatrische kwetsbaarheid.

Best Practices uit de taskforces EPA door Kenniscentrum Phrenos. 

Virtual Reality Exposure (VRE) ter voorbereiding van kinderen op een operatie:
effecten op de pre- en postoperatieve angst en pijn.

Dit project wordt uitgevoerd in het Erasmus MC-Sophia.  De afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie en Kinderanesthesiologie werken in dit project nauw samen. Ongeveer 50% tot 70% van de kinderen ervaart veel angst en stress voorafgaand aan een operatie. In dit project wil men de effectiviteit onderzoeken van Virtual Reality voorbereiding versus reguliere zorg bij kinderen die een operatie moeten ondergaan, op pre- en postoperatieve angst, postoperatieve pijn, hoeveelheid pijnmedicatie en postoperatief herstel. 

In aanloop naar de echte ingreep beleven zij via een VR-bril de gebeurtenissen die plaatsvinden voor de narcose en na het ontwaken na de operatie. Dat gebeurt op een realistische, kindvriendelijke manier. Een virtuele anesthesist en een virtuele verpleegkundige leggen aan het kind uit welke procedures het zal meemaken in de operatie- en verkoeverkamer. Dit project is van direct nut voor kinderen die (soms meerdere keren) geopereerd moeten worden, omdat ze een voorbereiding op maat ontvangen op hun operatie.

Innovatieve gepersonaliseerde preconceptiezorg gericht op kwetsbare groepen in Rotterdam: Beter bereik en betere adviezen

“Generation R” is een Erasmus MC-programma gericht op het verbeteren van de groei, ontwikkeling en gezondheid van toekomstige generaties. Dit gebeurt door grote populatiegebaseerde studies in Rotterdam waaraan duizenden ouders en hun kinderen deelnemen. Dankzij dit onderzoek is er veel kennis over factoren in de vroegste fase van het leven die gezondheid en ziekte beïnvloeden. Generation R is gericht op het concept dat de eerste 1.000 dagen van het leven van groot belang zijn voor moeder en kind. De meest voorkomende zwangerschapscomplicaties bij moeder en kind, zoals zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes, prematuriteit en een laag geboortegewicht worden veroorzaakt door factoren in de vroege zwangerschap.

In “Generation R Next” wil men daarom innovatieve preventie ontwikkelen in de vorm van preconceptiespreekuren voor de juiste groepen, met de juiste adviezen om de preventieve zorg aan (toekomstige) ouders en hun kinderen te verbeteren. Uiteindelijk moet dit leiden tot vermindering van ziekte en zorggebruik tijdens de zwangerschap bij moeder en kind, en tot verbetering van langdurige gezondheid van moeder en kind. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met zorgverleners (verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen, consultatiebureau artsen) en is volledig ingebed in de bestaande zorg.

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact met ons op of laat een bericht achter via dit formulier.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.